Deklarata e Ministrisë së Jashtme, Rusia i përgjigjet Shqipërisë

0
90
MOSCOW, RUSSIA - JANUARY 21, 2021: Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova during a press briefing on Russia's current foreign policy. Russian Foreign Ministry Press Office/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ÌÈÄ Ðîññèè Ìàðèÿ Çàõàðîâà âî âðåìÿ áðèôèíãà ïî òåêóùèì âîïðîñàì âíåøíåé ïîëèòèêè. Ïðåññ-ñëóæáà ÌÈÄ ÐÔ/ÒÀÑÑ

Rusia ka mohuar akuzat për bombardimin e konsullatës së nderit të Shqipërisë në Kharkiv. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zakharova deklaroi se Rusia Rusia hedh poshtë me forcë akuzat e Ministrisë së Jashtme shqiptare.

“Rusia hedh poshtë me forcë akuzat e Ministrisë së Jashtme shqiptare se forcat e armatosura ruse dyshohet se kanë dëmtuar ndërtesën e konsullatës së nderit të vendit në Kharkiv”, tha zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zakharova.

Më 7 mars, Ministria jonë e Jashtme njoftoi në Twitter se konsullata e nderit është shkatërruar nga bombardimet ruse: “Shqipëria e dënon me forcë agresionin rus që solli shkatërrimin e konsullatës së nderit të Shqipërisë në Kharkiv. Autorët do të mbajnë përgjegjësi”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here