Ageler: Gjyqësori nuk guxon të jetë nën presion

Gjyqësori nuk guxon të jetë nën presion të politikës dhe nuk duhet të lejojë përzierje të autoriteteve tjera në marrjen e vendimeve gjyqësore, të cilat duhet të bazohen në ligjet, është theksuar në takimin e sotëm mes kryetares së Gjykatës Supreme, Besa Ademi dhe ambasadores së SHBA-së, Angela Ageler, në të cilën morën pjesë edhe gjyqtarë tjerë nga organi më i lartë gjyqësor.

“Nevojitet të respektohet parimi kushtetues i ndarjes së pushtetit, ndërsa gjyqtarët të lirohen nga çfarëdo ndikimi. Roli thelbësor për pavarësinë e gjyqësorit ka edhe transparenca si një nga faktorët më të rëndësishëm për perceptimin dhe besimin publik. Me rëndësi thelbësore është edhe zbatimi konsekuent i standardeve evropiane dhe respektimi i vlerave jurudike”, theksuan bashkëbiseduesit.

Në këtë drejtim, në takim është theksuar se pavarësia e gjyqësorit është garancia më e fuqishme për sundimin e drejtësisë dhe se intergriteti i gjykatësve paraqet faktor kyç për realizimin e parimeve të gjyqësorit të pavarur.

“Ambasadorja e SHBA-së, Angela Ageler theksoi se nevojitet të jepet mbështetje e fuqishme për angazhimet e këtilla për gjyqësorin e pavarir dhe transparent dhe se aktivitetet e Gjykatës Supreme në këtë drejtim japin konribut kyç në procesin reformues”, njoftojnë nga Gjykata Supreme.