Koha dimërore fillon të dielën, akrepat kthehen një orë prapa

1 min read

Sipas Vendimit për ditën dhe momentin e futjes dhe ditën dhe momentin e përfundimit të kohës verore për vitin 2023 (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 63/23), koha verore përfundon më 29 tetor në 03h 00min 00s, pra që duke u zhvendosur një orë prapa, koha në 03h 00min 00s llogaritet si 02h 00min 00s.

Sipas vendimit fillon koha dimërore.

Ligji për matjen e kohës kërkon miratimin e Vendimit për vendosjen e kohës së lirë. Ky Vendim është në përputhje me nenin 5 të Direktivës 2000/84/KE të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit prej datës 19.01.2001 mbi marrëveshjet për planin veror të kohës dhe informacionin e Komisionit Evropian në përputhje me nenin 4 të Direktivës, botuar në Gazetën Zyrtare të BE-së nr. C 61, 17.2.2016.

Miratimi i këtij vendimi kontribuon në monitorimin e politikës afatgjatë ekonomike të Republikës së Maqedonisë së Veriut për asociim me Bashkimin Evropian, si dhe kujdesin për funksionimin normal të sektorëve të caktuar, jo vetëm të transportit dhe komunikacionit, por edhe sektorë të tjerë të industrisë që kërkojnë planifikim të qëndrueshëm dhe afatgjatë.

Kjo gjithashtu merr parasysh funksionimin pa probleme të tregut të brendshëm dhe të jashtëm, lehtësimin e transportit dhe komunikimit dhe vendndodhjen gjeografike, uljen e ndikimeve ekonomike dhe joekonomike, veçanërisht në: përdorimin e energjisë elektrike, shëndetin e njeriut, aftësinë për punë, stili i jetesës, bujqësia, mbrojtja e mjedisit, siguria në trafik, turizmi dhe industria.

Zona kohore e Evropës Qendrore zbatohet në Republikën e Maqedonisë së Veriut” – thuhet në kumtesën e Ministrisë së Ekonomisë.

Leave a Reply

Your email address will not be published.